Odbor Hospodářské úpravy lesů

 

Vedoucí odboru Ing. Libor Šešulka
Telefon 956 999 340
E-mail libor.sesulka@lesycr.cz

 

Náplň činnosti:

 • metodicky zabezpečuje a koncepčně řídí oblast hospodářské úpravy lesů, lesní hospodářské evidence, evidence obnovy lesa a souvisejících grafických evidencí,
 • metodicky a koncepčně zajišťuje uplatňování principů těžební úpravy tj. produkční trvalosti a vyrovnanosti,
 • stanovuje roční limity plnění závazných ustanovení LHP organizačním jednotkám,
 • metodicky a koncepčně zajišťuje vymezení a stabilitu lesních hospodářských celků,
 • definuje a zabezpečuje základní zásady vyhotovení LHP v souladu s potřebami LČR a platnou legislativou,
 • metodicky zabezpečuje jednotné vedení lesních správ a lesních závodů v procesu tvorby LHP,
 • poskytuje metodickou podporu organizačním jednotkám v oblasti hospodářské úpravy lesů, lesní hospodářské evidence, evidence obnovy lesa a souvisejících grafických evidencí,
 • metodicky garantuje odborně správné zjišťování zásob stojících porostů pro potřeby obnov LHP a projektů těžební činnosti,
 • zajišťuje jednotné a obsahově správné naplňování dat projektů pěstebních a těžebních činností organizačními jednotkami,
 • zajišťuje jednotné a odborně správné vedení lesní hospodářské evidence, evidence obnovy lesa a souvisejících grafických evidencí,
 • zabezpečuje odbornou úroveň znalostí zaměstnanců organizačních jednotek v oblasti hospodářské úpravy lesů,
 • metodicky zabezpečuje a koncepčně řídí provoz geografického informačního systému a mapových služeb,
 • v návaznosti na geografický informační systém metodicky zabezpečuje a koncepčně řídí využití technologie global position systém (GPS) u LČR,
 • odpovídá za odborně správné využívání digitálních dat LHP, projektů pěstební a těžební činnosti, LHE a evidence obnovy lesa v rámci informačního systému LČR; u grafických dat je rozšířena odpovědnost na všechna geodata u LČR,
 • po odborné stránce garantuje potřebné uživatelské programy pro práci s daty LHP/LHE,  projektů pěstební a těžební činnosti, dále s daty pro výpočet zásob stojících porostů a pro práci s daty grafickými, vede archiv digitálních dat LHP, LHE a všech geodat u LČR,
 • vyhodnocuje projekty pěstební a těžební činnosti ve vazbě na komplexní lesnickou zakázku,
 • zajišťuje výdej dat LHP, LHE a všech geodat mimo LČR dle stanovených pravidel,
 • zajišťuje správnost a aktuálnost číselníků v oblasti hospodářské úpravy lesů a geografických dat,
 • spolupracuje s vědeckovýzkumnými institucemi a MZe v oblasti náplně své činnosti,
 • řídí specialisty hospodářské úpravy lesů a specialisty digitálního zpracování LHP.