Odbor lesního hospodářství a ochrany přírody

Vedoucí odboru Ing. Karel Švéda, Ph.D.  
Telefon 956 921 307
Mobil 724 523 549
E-mail zc.rcysel@adevs.lerak

Podřízené oddělení:

Náplň činnosti:

 • metodicky zabezpečuje a koncepčně řídí oblast nakládání se zdroji reprodukčního materiálu a genofondem lesních dřevin, pěstební a těžební činnosti podniku, rozvoje pěstebních a těžebních technologií, oblast ochrany lesa a přírody, včetně návrhů opatření na tomto úseku činnosti
 • metodicky zabezpečuje a koncepčně řídí ekologii lesa, revitalizaci lesních půd a lesních porostů v imisemi poškozených oblastech
 • připravuje podklady pro bilance a projekty pěstební a těžební činnosti, rozpis limitů těžeb a nákladů na pěstební činnost
 • řídí proces certifikace hospodaření v lesích na organizačních jednotkách LČR
 • vyhodnocuje a posuzuje nákupy, prodeje a směny lesa a pozemků v souladu s arondačním programem a koncepcí vedení státního podniku
 • metodicky řídí výkon práva myslivosti a rybářství u LČR, včetně výpočtu, uplatňování a vymáhání náhrad za škody způsobené zvěří
 • zabezpečuje výpočet náhrad za škody na lesích způsobených imisemi, zabezpečuje jejich uplatňování a vymáhání
 • spolupracuje s orgány státní správy, výzkumnými ústavy, vysokými školami a jinými institucemi při řešení problematiky lesnického a mysliveckého hospodaření, ochrany přírody a krajiny, pozemků určených k plnění funkcí lesa, tak i při řešení konkrétních projektů
 • vyjadřuje se a připravuje návrhy na úpravy nebo změny právních a technických norem na úseku lesního hospodářství, ochrany přírody, myslivosti a rybářství
 • vyjadřuje se k rámcovým směrnicím hospodaření zpracovaným pro jednotlivé lesní hospodářské plány (dále „LHP“) a lesní hospodářské osnovy (dále „LHO“)
 • zabezpečuje ověřování a aplikaci výsledků výzkumných úkolů, projektů a demonstračních objektů v rámci LČR
 • zabezpečuje výběrová řízení na dodavatele lesnických činností financovaných ze státního rozpočtu
 • je pověřen realizací a koordinaci lesnických projektů a organizaci zahraniční pomoci (strukturální fondy EU apod.)
 • metodicky a koncepčně zabezpečuje výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále „OLH“) u jiných vlastníků lesů
 • zabezpečuje licence vyplývajících z lesního zákona
 • vytváří metodiku a sestavuje hodnocení pověřených pěstitelů sadebního materiálu
 • metodicky řídí specialisty pro genofond
 • připravuje náměty, podklady, dokumentaci a výběrová řízení pro projekty Grantové služby LČR, včetně kontroly, oponentury a zveřejnění výstupů realizovaných projektů a programů. Totéž platí pro realizaci projektů v rámci spolupráce s okolními evropskými státy a v rámci projektů a programů EU