Odbor správy majetku

 

Vedoucí odboru JUDr. Jindřich Hábr, MBA
Telefon 956 999 313
E-mail zc.rcysel@rbah.hcirdnij

 

Náplň činnosti:

 • metodicky řídí, koordinuje a zabezpečuje oblast správy majetku a převodů majetku,
 • metodicky řídí, koordinuje a zabezpečuje zpracování plánů a realizaci převodů nemovitého majetku,
 • definuje priority pro správu nemovitého majetku, a to při jeho pořizování, předávání do užívání, reprodukci, pronájmu, převodech a likvidaci,
 • zabezpečuje podklady a organizaci výběrových řízení pro převody nemovitého DM, jehož převod je v kompetenci statutárního orgánu LČR,
 • metodicky řídí a zabezpečuje agendu nabývání a pozbývání vlastnických či spoluvlastnických práv k nemovitým věcem ve vlastnictví státu s právem hospodařit LČR,
 • metodicky řídí a zabezpečuje agendu smluvních převodů majetku,
 • podílí se na majetkoprávním vypořádání při organizačních změnách,
 • zajišťuje souhlasy ministerstva zemědělství k nakládání s majetkem,
 • zabezpečuje agendu bezúplatných převodů majetku podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
 • metodicky řídí a zajišťuje agendu převodu majetku mezi Státním pozemkovým úřadem a LČR,
 • metodicky řídí a zabezpečuje agendu přechodu majetku na obce,
 • metodicky zabezpečuje a řídí vedení pozemkové evidence v návaznosti na katastr nemovitostí, metodicky řídí a usměrňuje činnost metodiků a referentů pro katastr a restituce na organizačních jednotkách LČR,
 • zajišťuje aktualizaci dat katastru nemovitostí pro vedení pozemkové evidence,
 • metodicky řídí a zabezpečuje činnosti na úseku těžby ložisek nerostných surovin,
 • spravuje vozový park
 • zajišťuje uzavírání nájemních smluv na pozemky pronajímané v dobývacích prostorech a sportovních areálech.