Odbor vodního hospodářství

 

Vedoucí odboru Ing. Tomáš Hofmeister
Telefon 956 999 228
E-mail zc.rcysel@retsiemfoh.samot

 

Náplň činnosti:

 • metodicky řídí a zajišťuje výkon správy určených drobných vodních toků a činnosti s tím související:
 • plnění povinností vyplývajících z vodního zákona, zejména péče o koryta vodních toků, břehové porosty, vodohospodářská díla a vyjadřovací činnost,
 • sledování stavu vodních toků, vodních děl a plánování opatření – protipovodňová ochrana, úpravy a revitalizace vodních toků, hrazení bystřin, vodní nádrže, břehové porosty,
 • evidence vodních toků a vodních děl,
 • řešení mimořádných situací – povodně a havárie,
 • odborná vodohospodářská činnost – koncepce, strategie, metodika, plánování, komunikace se zřizovatelem,
 • koncepce a příprava vodohospodářských opatření na vodních tocích a vodních nádržích, péče o stávající dlouhodobý majetek,
 • výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly,
 • střednědobé plánování a řízení dotačních programů MZe,
 • správa a garance Vodohospodářského informačního systému (VIS) – návaznost na IS veřejné správy (ISVS MZe),
 • metodicky zajišťuje lesnicko-technické meliorace, hrazení bystřin a strží, úpravy a revitalizace vodních toků, vodní nádrže a opatření k zadržování vody v krajině.