Odbor vodního hospodářství

 

Vedoucí odboru Ing. Tomáš Hofmeister
Telefon 956 999 228
E-mail zc.rcysel@retsiemfoh.samot

 

Podřízená oddělení:

 

Náplň činnosti:

  • metodicky řídí činnost pracovníků správ toků (dále „ST”) podle vodního zákona
  • metodicky řídí a zabezpečuje investiční činnost a péči o dlouhodobý majetek ST,
  • připravuje návrhy limitů a plánu investic a údržeb pro ST,
  • metodicky řídí činnost a zpracovává koncepce na úseku vodního hospodářství,
  • zajišťuje a metodicky řídí výkon správy určených drobných vodních toků a s tím souvisejících činností,
  • správa zahrnuje povinnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími předpisy; kromě evidence vodních toků a zpracování statistik na úseku VH se jedná zejména o péči o koryta vodních toků, o břehové porosty i vodohospodářská díla s těmito toky spojená,
  • metodicky zabezpečuje výběrová řízení na pořizování a opravy majetku ST,
  • zabezpečuje využívání dotačních prostředků (státní rozpočet, fondy EU a další programy),
  • metodicky zajišťuje lesnicko – technické meliorace, hrazení bystřin a strží