Oddělení archivu

 

Vedoucí oddělení Mgr. Jitka Hrbková
Telefon 956 999 218
E-mail zc.rcysel@avokbrh.aktij

 

Náplň činnosti:

  • zabezpečuje oblast spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících vyhlášek a Spisového a skartačního řádu
  • metodicky a kontrolně řídí zaměstnance pověřené vedením spisové služby na jednotlivých organizačních jednotkách a útvarech LČR
  • zabezpečuje ukládání, evidenci a ochranu dokumentů trvalé hodnoty (archiválií)
  • zajišťuje agendu psaní lesnických pamětních knih
  • pro potřeby zaměstnanců LČR spravuje Technickou knihovnu LČR
  • zajišťuje provoz podatelny a výpravny Ředitelství LČR