Odbor právní a veřejných zakázek

 

Vedoucí odboru Mgr. Alice Štecová
Telefon 956 999 215
E-mail zc.rcysel@avocets.ecila

 

Podřízená oddělení:

Náplň činnosti:

  • zajišťuje ve spolupráci s věcně příslušnými odbornými útvary právní ochranu zájmů LČR, vymáhání pohledávek a uplatňování nároků na náhradu škod, s výjimkou škod způsobených na lesních porostech imisemi (zajišťuje OLHOP)
  • zabezpečuje stanoviska k návrhům obecně závazných právních předpisů, interních předpisů, obchodních a jiných smluv, k zásadám pracovněprávních vztahů v některých případech
  • zastupuje LČR před soudy, správními orgány a třetími osobami, a to na základě pověření vydávaných zaměstnancům LČR
  • zabezpečuje, zejména ve spolupráci s OVAK, dodržování zákonnosti v činnosti LČR
  • zajišťuje věci související s obchodním rejstříkem
  • zajišťuje právní služby pro odborné úseky, odbory a oddělení ředitelství LČR
  • koncepčně a metodicky řídí právní službu organizačních jednotek LČR a ve spolupráci s OLZ i personální zabezpečení právní služby na organizačních jednotkách LČR
  • zabezpečuje z dodaných podkladů administrativně právní agendu související s živnostenským zákonem